Posted in Etc., Gaining knowledge, General

ในยุคที่กรรมสร้างง่าย..ราวกระพริบตา

การดึงดูดของพลังงานในภาวะ สังคม on line เรื่องนี้เป็นปัญหาสำหรับผู้คนยุคใหม่ที่เต็ม

ไปด้วยข้อมูลข่าวสารและความทันสมัยของเทคโนโลยี
บทความบางบทความ ที่ผู้เขียนสะท้อนออกมาก็จะเป็นแรงกระตุ้นต่อ พลังงานเป็นการส่งผ่าน(กรรม) Continue reading “ในยุคที่กรรมสร้างง่าย..ราวกระพริบตา”

Share good thing with: