ในยุคที่กรรมสร้างง่าย..ราวกระพริบตา

ในยุคสังคม online กรรมสร้างง่ายนิดเดียว

human คนไร้ราก

ไร้ราก ไร้ใจ แฟชั่นใหม่ของคนยุคนี้

กิเลสในตัวคนย่อมพัฒนาตนขึ้นตามสังคมที่เสื่อมทราม