www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.4

ใครจะรู้ว่าบุพกรรมทำไว้อย่างไร อย่างมากที่ทำได้คือ จริงใจในการใช้ชีวิตให้ดี มีสติไว้ก็เพียงพอ

www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.3

ไม่มีใครรู้ว่าในแต่ละวันเราจะเจออะไร และอะไรที่เจอจะนำไปสู่เรื่องอะไร

www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.2

ความเกี่ยวพันในอดีตมักนำเรามายังจุดเชื่อมโยงเดิมๆ เสมอ

www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.1

ทุกอย่างล้วนมีความเชื่อมโยงถึงกัน แม้ไม่ได้พบตอนนี้ แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่แคล้วได้เกี่ยวพัน