water

คำกรวดน้ำ

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล)……………..  ได้กระทำโดยความนอบน้อมทั้งกาย วาจา ใจ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหลายไปยังบุพการี บรรพบุรุษ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว องค์มเหสิกา เทวบุตร เทวดา ผู้รักษาบ้านเมือง เหมืองฝาย ทุกหนทุกแห่งในสยามประเทศ โดยมีสถานที่แห่งนี้เป็นประธาน