แม้ไร้ทรัพย์ก็มิได้อับจนหนทางแห่งทานการกุศล

กุศลทานเป็นสิ่งที่สร้างง่าย ทำได้ด้วยตนเอง

สร้างบุญสร้างกุศล ก็เหมือนกับการหายใจ หยุดได้เมื่อกายไม่มีแล้ว

เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ในวิถีแห่งตน การสร้างกุศลเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่เนืองๆ