rainbow snake

เรื่องเล่า : พญานาค..ในวัยเด็ก..ที่เคยเจอ

…ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ …” พญานาค “… ใ น วั ย เ ด็ ก … … More

modern-art-prints

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 14

ต ก ก ล า ง คื น ก็ เ ห็ น รู ป เ ท ว ด า ข … More

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 13

. . . ก ร ะ ดิ่ ง ใ บ นั้ น มั น ก็ ยิ่ ง ส่ ง เ … More

พญานาคา : belief and Faith

ความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับในมนุษย์คืออะไร เรามาอธิบายง่ายๆ บนฐานอุดมคตินิยม (idealism) ซึ่งเชื่อว่ามี “สิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สิ่งนั้นเป็นอะไรที่สูงส่ง”

พระสหัสสหัตถสหัสสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พระองค์ทรงประทานมนต์มีชื่อเรียกกันติดปากว่า  “พระมหากรุณาธารณีอันศักดิ์สิทธิ์”  เพื่อภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระองค์  

ตำนานแห่งเทพบิดร “พรหมธาดา”

พระพรหมธาดา ทรงสร้างพรหมบุตรขึ้นมาหนึ่งองค์นามว่า “ปริจะ” จากนั้นปริจะได้ให้กำเนิดเทพบิดรขึ้นองค์สำคัญก็คือ “พระกัศยป” อันเป็นทั้งบิดาของเทพและอสูรทั้งหลาย พระฤาษีกัศยปเทพบิดรองค์นี้ยิ่งใหญ่ในตบะฌาณทรงศักดิ์และทรงสิทธิ์เหนือมวลเทพเจ้าทั้งปวง […] Read more : via พรหมธาดา — ANEK@DARRINE

นาค นาคา ผู้มีฤทธิ์

ตำนานต่างๆ ล้วนมีที่มา อ่านไว้ประดับความรู้

ตำนาน ม้าอัศวเมธ..หนึ่งในพิธีที่จักรพรรดิราชพึงกระทำ

“พิธีอัศวเมธ” เป็นพิธีที่ต้องกระทำให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักในฤคเวท (คัมภีร์เล่มแรกในพระเวททั้ง 3) เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นมหาจักรพรรดิ และเพื่อบูชาแสดงความภักดีแด่พระผู้เป็นเจ้า […] Read more click : Source: อัศวเมธ

พญานาค ศรัทธา ความเชื่อ หรือแค่การตลาดสร้างความงมงาย ตอนที่ 3

หากเข้าใจอย่างถูกต้อง การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องย่อมออกมาด้วยนอบน้อมเสมอ

www.wallpapersfan.com

เสี้ยวหนึ่งในทวารปุระ Ep.1

ทุกอย่างล้วนมีความเชื่อมโยงถึงกัน แม้ไม่ได้พบตอนนี้ แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่แคล้วได้เกี่ยวพัน