modern-art-prints

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 6

…คุ้ ม เ จ้ า ห ล ว ง ฯ  อั น เ ป รี ย บ เ ส มื อ น บ้ า น ข อ ง พ ว ก เ ร า
…ต่ อ จ า ก นี้ จ ะ ไ ม่ มี ผี ม า ห ล อ ก กั น ต่ อ ไ ป อี ก แ ล้ ว …
…………………………………………………………………

….จากนั้นแม่อุ้ยร่างทรงก็ชี้นิ้วมาที่หน้าของผม  แล้วยังกล่าวต่อไปอีกว่า
.. การที่เจ้า  (หมายถึงผม)  จะกลับมาปลดปล่อยวิญญาณทาสเหล่านี้  ในชาตินี้ย่อมทำให้วิญาณเจ้านายฯ ที่อยู่บนเรือนข้างบน  ไม่พอใจเป็นอย่างมาก  พวกเจ้าจะต้องพบกับอาถรรพ์ที่ต้องทำให้พวกเจ้าจะต้องจดจำไว้จนวันตาย… Read More

Share good thing with:
modern-art-prints

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 5

…ผี ที่ คุ้ ม เ จ้ า ห ล ว ง ฯ…( ต อ น ที่ 5 )

…ใ น เ มื่ อ ช า ติ นี้ กู ป ล่ อ ย พ ว ก มึ ง แ ล้ ว พ ว ก มึ ง  ไ ม่ คิ ด ที่ จ ะ ไ ป กั น

…ช า ติ ห น้ า กู ก็ จ ะ ก ลั บ ม า ป ล่ อ ย พ ว ก มึ ง อี ก …

…..ผมละสายตาจากรถแบ็คโฮออกไป แล้วแหงนมองดูความอลังการของทรวดทรงต้นพุทราร้อยปี ที่มีกิ่งก้านงดงามในยามกลางวัน และน่าสะพรึงกลัวในยามค่ำคืนอยู่อย่างเพลินๆ  อยู่ๆ  ลุงจุกแกก็ตะโกนขึ้นมาดังลั่น… Read More

Share good thing with:

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 4.1 พิเศษ

สืบเนื่องจาก ตอนที่ 4 ที่ได้ลงรูป จากในหนังสือที่อาจารย์อ่านไป

ทางผู้ปรุงจึงจะขอเล่าความหลอน..เพิ่มเติม ซึ่งมัน คือเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนตอนก่อนจะ Up เรื่อง ตอนที่ 4 ขึ้นเวป  เรื่องที่เขียนต้องรอต้นฉบับของ อ.พราหมณ์เมศ ส่งมาให้ ด้านอาจารย์ก็ส่งมาแต่ต้นฉบับไม่ค่อยมีภาพประกอบ เราก็หาเอาตามที่อาจารย์บอก ก็ไม่บอกมาอีกว่าทำไมให้ไปหาเอง เราก็ไม่คิดอะไร ก็นั่งคนเดียวเงียบๆ ทำไป ก็กว่าจะลงก็มืดแล้ว Read More

Share good thing with:

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 4

…ร ถ แ บ ล็ ค โ ฮ เ ข้ า จ้ ว ง ทํ า ล า ย ร า ก ไ ม้ ที่ แ ผ่ ค ลุ ม ห น้ า ดิ น …
…ลุ ง จุ ก เ รี ย ก ใ ห้ ผ ม ดู…สิ่ ง ที่ ติ ด ขึ้ น ม า กั บ ฟั น บุ้ ง กี๋ …!!…

…..ตลอดระยะเวลาที่ผมทำงานอยู่เชียงใหม่  ก็จัดว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ผมมีความสุขอย่างมาก
ถ้าตัดเรื่องผีเรื่องสางออกจากชีวิตไปได้
…..บ่ายวันหนึ่งคุณโจ้ก็ยื่นหนังสือ ” สังคมเมืองเชียงใหม่  เล่ม 4 ” …ส่งให้ถึงมือผม  ผมรับหนังสือเรื่องนี้มาอ่าน  ผมอ่านมาแล้วทั้งหมดสามเล่ม  รวมเล่มนี้เข้าไปด้วย  ก็เป็นเล่มที่สี่  ซึ่งคุณโจ้เคยบอกให้ผมฟังว่า
อาจารย์ควรอ่านหนังสือเล่มนี้  เพื่อที่จะได้รู้ถึงความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่  จะได้รู้ว่าคนเชียงใหม่เค้าเชื่อในเรื่องอะไร  มีวิธีคิดกันอย่างไร  และรวมถึงการได้รู้ในขนบทำเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมของคนเมือง …
ผมเองก็เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณโจ้พูด  หนังสือชุดนี้จัดเป็นหนังสือที่ดีมากๆ  เวลาว่างเสร็จจากงาน  ผมก็ชอบเอามานั่งอ่าน Read More

Share good thing with:

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 3

…ห ญิ ง ส า ว ทั้ ง ส อ ง แ ห ง น ห น้ า ม อ ง ขึ้ น ม า บ น ระ เ บี ย ง…
…ทั้ ง คู่ ต่ า ง พ า กั น ห วี ด ร้ อ ง เ ห มื อ น ค น เ สี ย ส ติ …!!!
…แ ล้ ว ก็ วิ่ ง ห ก ล้ ม ห ก ลุ ก …ย้ อ น ก ลั บไ ป ท า ง เ ดิ ม…

…คืนนั้นผมกับคุณโจ้ ต่างก็นอนนิ่งตัวแข็งทื่อไม่พูดไม่จากัน เปิดไฟนอนยังไม่พอ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรเปิดให้หมด
…หูก็คอยเอี้ยฟังว่าจะมีเสียงประหลาดอะไรดังขึ้นอีกรึเปล่า  ผ่านไปไม่นาน  เหตุการณ์ก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  ผมจึงค่อยๆลืมตา  แบบค่อย ๆ  หรี่เปลือกตาขึ้นช้า ๆ หยีตามองไปรอบตัว และแล้วทันใดนั้นสายตาของผมก็ต้องมองขึ้นไปที่ฝ้าเพดานทันที !!!
… เอี๊ยดอ๊าด เอี๊ยดอ๊าด..เสียงไม้ลั่นดังขึ้นจากโครงฝ้าด้านบน สักพักเดียว!!!  เสียงคนวิ่งไล่กันบนพื้นเรือนที่ผมและคุณโจ้ได้ยินเมื่อสักครู่ที่แล้ว  มันเปลี่ยนไปวิ่งไล่กันบนฝ้าเพดานดัง … ตึ้ง ตึ้ง ตึ้งตึ้งตึ้ง… !! แทนนน Read More

Share good thing with:

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 2

…ข้ า ท า ส ที่ ต า ย ใ น คุ้ ม…
…จ ะ ถู ก ฝั ง ไ ว้ ใ น รั้ ว กํ า แ พ ง คุ้ ม … ทั้ ง โ ซ่ ต ร ว น …
…แ ล้ ว ส ะ ก ด วิ ญ ญ า ณ ไ ว้ ไ ม่ ใ ห้ ไ ป ผุ ด ไ ป เ กิ ด !!!…

จาก ตอนที่ผ่านมา คืนนั้นผมเองแทบจะไม่ได้นอนเลยครับ พอหลับตาลงสักพักจะงีบจะงีบหลับ ก็ต้องผวาตื่น เป็นอย่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะความหวาดขวัญผวา มาสลบลงได้จริงๆก็ตอนช่วงเช้ามืดด้วยความอ่อนเพลีย อย่างถึงที่สุด
…แต่ก็ดันต้องมาตื่นขึ้นด้วยเสียงไก่กาและนกกางเขน นกปรอด ที่ร้องดังเจี๊ยวจ๊าว มาจากทางนอกหน้าต่าง…

เครดิตภาพจากคุณวงศ์รมัย นันทโชคทวีชัย
เครดิตภาพจากคุณวงศ์รมัย นันทโชคทวีชัย

…ยามเช้าที่นี่อากาศดีมาก แต่ตัวผมเองยังมีอาการสะโล้สะเล้ เหมือนคนเมาค้างก็ไม่ปาน คงเพราะนอนน้อยเกินไป Read More

Share good thing with:
modern-art-prints

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 1

เป็นเรื่องจริงในชีวิตที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอ

…ผ ม ต้ อ ง ท น น อ น ร ว ม อ ยู่ กั บ ผี เ ป็ น เ ดื อ น ๆ…
…ด้ ว ย ค ว า ม ห ว า ด ผ ว า… แ ล ะ ข น หั ว ลุ ก ซู่ …!!…ตลอดเวลา

…ราวปลายปี พ.ศ. 2545 จนถึงราวกลางปี พ.ศ. 2547 ผมได้ย้ายที่พำนักพักพิงไปแห่งใหม่ เพราะ
…ผมได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป รับผิดชอบงานที่ “บ. วังปิยะบุตร” จังหวัดเชียงใหม่

…งานที่ผมต้องทำก็คือ งาน renovate ไม่จะเป็นการปรับปรุงคุ้มเจ้าฯ ให้เป็นศูนย์แสดงสินค้า และร้านอาหาร งานปรับปรุงโรงแรมเชียงอินน์ ในเนื้องานบางส่วนที่บริษัทฯรับผิดชอบ
…ภาพรวมของเนื้องานก็ดูสนุกดี ผมมีเวลาเที่ยวเล่นมากกว่าทำงานซะอีก เรียกว่า ทำไปเที่ยวไป ก็ยังได้
…แต่..ไอ้ที่ไม่ค่อยจะสนุกนักก็คือ…เรื่องผี !!…ที่ผมจะเล่าให้ฟังกันต่อไปนี้ นี่แหละ Read More

Share good thing with: