พิธีถวายพุทธบูชา”ก่งฮุก”ของพุทธสถาน นิกายมหายาน “วัดมังกรกมลาวาส(เล่งเนยยี่)”

พิธีถวายพุทธบูชา (ก่งฮุก) พิธีการนี้เป็นการถวายบูชาแด่พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยการถวายบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา โดยการถวายอามิสทั้ง 6 (หลักก่ง) ได้แก่ ธูปหอม ดอกไม้ ประธีป น้ำ ผลไม้และดนตรี เป็นต้น ส่วนการปฏิบัติบูชาได้แก่ การตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ ทั่วสิบทิศในสากลโลกธาตุ และการสวดหรือการฟังพระพุทธมนต์ ตลอดจนการร่วมอนุโมทนาบุญกุศลและแผ่บุญกุศลให้สรรพสัตว์ทุกภพภูมิอย่างอัปปมัญญา คือ ไม่มีจำกัดไม่มีประมาณ ไม่เจาะจงในผู้ผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเว้นในผู้ใดเช่นกัน

พิธีนี้แบ่งออกเป็นสามส่วนตามความหมายในการประกอบพิธี

ส่วนที่ 1 การสวดพระพุทธมนต์สรรเสริญและอัญเชิญพระพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลโลกผ่านกาย วาจา ใจด้วยควันธูปหอม บทสวดและจิตน้อมระลึกถึงให้ปรากฎ ณ มณฑลพิธี รวมถึงการสวดธารณีเพื่อการสวดชัยมงคลคาถา และสวดปณิธานหลักในการดำรงตน จรรยาจิตของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์และหลักปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรแห่งปรัญชาว่าด้วยการเข้าถึงพระนิพพานโดยปัญญาและบารมี ตลอดจนการอ่านฎีกาคำขอพรและรายนามเจ้าภาพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธี

ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

ส่วนที่ 2 การสวดถวายพุทธบูชา คือ การถวายอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา โดยระหว่างช่วงพิธีกรรมประธานฝ่ายฆราวาสจะเป็นตัวแทนผู้ยกถวายเครื่องบูชา

ส่วนที่ 3 การสวดแผ่เมตตาให้เหล่าสรรพสัตว์ทั้ง 6 ภพภูมิ โดยพระภิกษุตัวแทนจะทำการแบ่งข้าวซึ่งได้ถวายพุทธบูชาแล้วแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้ง 6 ภพภูมิ อันได้แก่ เทวดา มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน อสูรกาย สัตว์นรก และเปรต ให้ได้รับซึ่งข้าวของและบุญบารมี เมื่อได้รับแล้วให้หมดซึ่งความทุกข์ในขณะนั้น และมีโอกาสได้เข้าถึงสภาวะนิพพานในอนาคตด้วยการดำรงตนในการน้อมจิตไปยังรัตนที่พึ่งอันประเสริฐก่อให้เกิดปัญญาและบารมีในทุกชาติภพต่อไป

พิธีนี้จัดประกอบขึ้นในบริเวณอุโบสถ ณ วัดมังกรกมลาวาส โดยระเบียบการสวดจะเป็นตามแบบแผนของวัดที่ได้รับสืบต่อมาจากบูรพาจารย์ พร้อมด้วยการร่วมถวายเครื่องบูชาเทพเจ้าต่างๆ 8 แห่งในวิหารเทพเจ้าของวัดมังกรกมลาวาส ได้แก่

  • เทพเจ้าทีกง คือ เทพยดาผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องฟ้า ตลอดจนถึงเหล่าเทพยดาทั้งหลายที่สถิตตามที่ต่าง ๆ ในสากลโลก
  • อุ่ยท้อผู่สัก คือ พระสกันทโพธิ์สัตว์ผู้พิทักษ์ปกป้องพระธรรมแห่งพระพุทธศาสนา
  • เทพเจ้าต่างๆ คือ เทพเจ้าที่มีรูปเคารพบูชาภายในวิหารของวัดได้แก่ เทพเจ้าแห่งดวงชะตาไท่ส่วยเอี้ย เทพเจ้าฮั้วท้อเซียงซือ(เทพเจ้าแห่งการรักษาโรค) เทพเจ้าเอี่ยอ้วงไต่ตี่(เทพเจ้าแห่งสมุนไพรและยารักษาโรค) เทพเจ้าแม่ซื้อ(เทพเจ้าแห่งการเลี้ยงดูเด็ก) เทพเจ้าหม่าโจ้วหรือเจ้าแม่ทับทิม(เทพเจ้าแห่งการเดินเรือหรือการประมง) เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ยะ(เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) เทพเจ้าปึงเถ่ากงและปึงเถ่าม่า (เทพแห่งการเกษตรและอาชีพการงานหรือเทพเจ้าที่) เทพง้วยเล่า(เทพแห่งความรัก) เทพฮั่วกวง(เทพขุนพลสวรรค์ผู้ดูแลธาตุไฟ) เทพไต่เสี่ย(เทพแห่งความสำเร็จและชัยชนะ) เทพไฉ่ซิ้งเอี๊ยปางบู้(เทพแห่งการปกป้องทรัพย์และบริวาร)
  • ตี่จั่งอ๊วงผู่สัก คือ พระโพธิสัตว์ผู้มีมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ในการโปรดเหล่าสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากนรกภูมิจนหมดสิ้น
  • กวนอิมผู่สัก คือ พระอวโลกิเตศวรโพธิ์สัตว์ผู้มีมหาเมตตาช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง
  • โจวซือ คือ บูรพาจารย์ ผู้สถาปนาวัดและอดีตเจ้าอาวาสที่ได้สร้างคุณาปกรณ์และรากฐานอันดีงามแก่พระสงฆ์รุ่นหลัง
  • เทพเจ้าที่วัด
  • วิหารหลักโจ้ว ประกอบด้วย หลักโจ้วโจวซือ(พระสังฆปรินายกองค์ที่ 6 สายนิการเซ็นแห่งประเทศจีน) กำจายโพธิสัตว์(พระโพธิสัตว์แห่งความอุดมสมบูรณ์ทางภัตตาหาร-เทพเตาไฟ) แคนำโพธิสัตว์(พระโพธิสัตว์สัฆราม-เทพเจ้ากวนอู เทพแห่งความซื่อสัตย์และชัยชนะ)

วัดมังกรกมลาวาส ที่อยู่: 423 ถ. เจริญกรุง แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร.02-222-3975, 02-226-6553

https://www.facebook.com/Wat.Mangkonkamalawat.Temple/

Leave a Reply

%d bloggers like this: