ความหมายแห่งเครื่องหอมเพื่อการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

กำยานโชคดีมั่งมี

บรรดากลิ่นหอมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก  ส่วนใหญ่ล้วนเป็นกลิ่นที่ยั่วยุให้เกิดกามารมณ์เป็นเสียส่วนมาก  แต่มีอยู่หนึ่งกลิ่นที่จัดว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์  เพราะกลิ่นหอมของสิ่งนี้นั้นสามารถทำให้จิตใจสงบลงได้  นั่น คือ  กลิ่นธูป  หรือกำยาน นั่นเอง

กลิ่นที่มีมาแต่โบราณที่ใช้กัน  คือ กลิ่นจันทร์  กลิ่นกฤษณา  กลิ่นดอกอุบล  และกลิ่นกะลำพัก  สำหรับในพระพุทธศาสนา  นิยมจุดธูปสำหรับบูชาเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า ครั้งละ 3 ดอก  หมายความว่า  พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้น  มีพระคุณมากมายสุดจะพรรณนาได้  แต่จะย่อให้กระชับก็ย่อได้เป็น 3 ประการ คือ

  1. พระปัญญาธิคุณ  คือ พระพุทธองค์ทรงมีปัญญารอบรู้ถึงความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งทั้งปวง

  2. พระบริสุทธิคุณ (พระวิสุทธิคุณ)  คือ พระพุทธองค์ทรงมีพระทัยบริสุทธิ  สะอาดหมดจด จากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย

  3. พระเมตตาธิคุณ คือ พระพุทธองค์ทรงกอปรด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยไม่ทรงเลือกชาติ ชนชั้น วรรณะแต่อย่างใด

ธูปที่จุดบูชาบนโต๊ะหมู่ จึงหมายถึงพระคุณทั้ง 3 ประการนี้  แต่กลิ่นใดๆ ก็ตาม หาได้หอมเกินกลิ่นของศีลไปไม่ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นกลิ่นที่หอมทวนลม และหอมตามลม  ที่เหล่าเทพยดาทั้งหลายทรงสรรเสริญและยกย่อง

ดังพุทธภาษิตที่ว่า
“จนฺทนํ ตครํ วาป อุปฺปลํ อถ วสฺสิกี เอเตสํ คนฺธชาตานํ สีลคนฺโธ อนุตฺตโร”  แปลว่า  กลิ่นศีล  หอมยิ่งกว่าของของเหล่านี้  คือ จันทร์ กฤษณา ดอกอุบล  และกะลำพัก

“อปฺปมตฺโต อยํ คนฺโธ ยายํ ตครจนฺทนี โย จ สีลวตํ คนฺโธ วาติ เทเวสุ อุตฺตโม”  แปลว่า  กฤษณาหรือจันทร์ มีกลิ่นหอมน้อยนัก  แต่กลิ่นหอมของท่านผู้ทรงศีลสิประเสริฐยิ่งนัก หอมฟุ้งกระทั่งถึงทวยเทพยดา

เครื่องหอมอันปราณีต คือ กำยานหรือธูป  นี้เรียกตามลักษณะการขึ้นรูป  แตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆ แต่ทั้งหมดล้วนทำขึ้นเพื่อให้กลิ่นหอมอันเป็นเครื่องสักการะน้อบน้อมต่อสรรพสิ่งในจักรวาล

คำว่า “กํายาน” มาจากภาษามลายูว่า “Kamyan” อ่านว่า “กำ-มิ-ยาน”   ผลิตจากยางไม้หรือชันน้ำมัน (Oleoresin) ที่ได้จากพืชในสกุล Styrax หลายชนิด

ในสมัยโบราณการจุดธูปหรือกำยาน ใช้จุดหรือ เผา เพื่อให้กลิ่นหอมนี้ส่งถึงเทพเจ้า หรือจิตวิญญาณที่ได้รับการเคารพทั้งหลายในจักรวาล  เป็นตัวแทนการสักการะที่นอบน้อมด้วยกาย วาจา และใจ หรือจุดเพื่อไล่ความอัปมงคลทั้งหลายที่มีอยู่ในบริเวณนั้น  หรือไล่สิ่งไม่ดีที่ติดตามสิ่งของต่างๆ มา

ในสมัยโบราณกำยานถือเป็นของมีค่า ของมงคล รองจากทองคำ ในวิถีแห่งความมั่งคั่งทั้งหลายจะต้องมีกำยานคุณภาพดีไว้จุดในบริเวณบ้านอยู่ตลอดเวลา ประหนึ่งอยู่ในสรวงสวรรค์ตลอดเวลา

กำยานคุณภาพดียังมีประโยชน์อีกนานับประการ  ซึ่งแตกต่างกันตามการใช้งาน  ขอให้ทุกท่านได้ใช้เครื่องหอมอันปราณีตเหล่านี้อย่างมีความสุข อุดมสมบรณ์ และร่ำรวยยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยความนอบน้อมแห่งใจของทุกท่านนะจ้า

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: