คิดว่ารู้..มีอยู่มาก

อาการน้ำล้น..มีให้เห็นบ่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน ยุคนี้กลับมาสู่ยุคผู้ที่คิดว่ารู้…ตีกัน คิดว่ารู้…จึงมีการตัดสิน คิดว่ารู้…จึงมีการยกตน คิดว่ารู้…จึงมีการออกกฎตามที่คิดว่ารู้ และอื่นๆ อีกมากมาย… ความวุ่นวายจากผลกระทบของคนที่คิดว่ารู้มีอยู่ดาดดื่น ในทุกหย่อมหญ้า สงครามย่อยๆ เกิดขึ้นในทุกครัวเรือนตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปยันเรื่องที่คิดว่าใหญ่ ทั้งเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง และเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่อง คนส่วนมากติดระเบิดทำลายตัวเอง แล้วเปิดสวิตท์นับเวลาถอยหลังไว้ โดยลืมไปว่าเปิดไว้และติดตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ พอถึงเวลาก็บึ้มๆๆๆๆ … … More