Posted in คำขอขมากรรม

คำกรวดน้ำ

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล)……………..  ได้กระทำโดยความนอบน้อมทั้งกาย วาจา ใจ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหลายไปยังบุพการี บรรพบุรุษ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว องค์มเหสิกา เทวบุตร เทวดา ผู้รักษาบ้านเมือง เหมืองฝาย ทุกหนทุกแห่งในสยามประเทศ โดยมีสถานที่แห่งนี้เป็นประธาน

ขอกุศลจงถึงซึ่งพรหมเทวา สวรรคเทวา อากาศเทวา โลกเทวา ปาตาลเทวา  อันหมายมี พระยาอินทร์ พระยาพรหม พระยายม และเหล่าองค์นาคราชทั้งหลาย เป็นต้น ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่มีมาตั้งแต่อดีตชาติ  ซึ่งเกิดมาเป็นคนก็ดี เป็นสัตว์ก็ดี เป็นเปรตวิสัย สัมภเวสีในที่ใด หรือเป็นโรคภัยใดๆก็ดี  ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า

ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วย เมื่อมารับเอาแล้ว  ขอให้อนุโมทนาร่วมกัน และขอให้มีความสุขสมบรูณ์ด้วยกันทุกฝ่าย  กรรมอันใดที่ล่วงเกินกันไว้ในอดีตชาติหรือปัจจุบันก็ตาม ขอได้โปรดอโหสิกรรมต่อกัน  ขอให้ยุติสิ้นชาติขาดกันแต่เพียงเท่านี้

ด้วยกุศลที่ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล)………………. ได้กระทำแล้วในครั้งนี้ ขอให้นายหนังสือทั้ง ๓๒ องค์ จงจดเอาลาย หมายเอาชื่อ ของข้าพเจ้าไว้ ในสุวรรณบัตรเงิน สุวรรณบัตรทองคำ อย่าได้ผิด อย่าได้พลาด อย่าได้สูญหาย

ฉายะ อิวะ  ขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้กระทำในครั้งนี้ตามติดข้าพเจ้าไปในทุกสถาน ทุกภพ ทุกชาติ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบจนถึงซึ่งพระนิพพาน

ขอชีวิตข้าพเจ้า จงประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง มั่งมี มั่งคั่ง อย่างมั่นคงดำรงตนในทางที่เหมาะที่ควรไปตลอดอายุขัย

ด้วยคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้  ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล)…………..ขอให้พระแม่ธรณี  โลกทั้ง ๓ และในทุกๆ  มิติของจักรวาล โปรดรับรู้ รับทราบ ไว้ด้วยเทอญฯ

 

Share good thing with:

Author:

ชีวิตคือความหลากหลายในทุกมิติที่ลงตัว

Leave a Reply