คำกรวดน้ำ

water

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล)……………..  ได้กระทำโดยความนอบน้อมทั้งกาย วาจา ใจ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหลายไปยังบุพการี บรรพบุรุษ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว องค์มเหสิกา เทวบุตร เทวดา ผู้รักษาบ้านเมือง เหมืองฝาย ทุกหนทุกแห่งในสยามประเทศ โดยมีสถานที่แห่งนี้เป็นประธาน

ขอกุศลจงถึงซึ่งพรหมเทวา สวรรคเทวา อากาศเทวา โลกเทวา ปาตาลเทวา  อันหมายมี พระยาอินทร์ พระยาพรหม พระยายม และเหล่าองค์นาคราชทั้งหลาย เป็นต้น ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่มีมาตั้งแต่อดีตชาติ  ซึ่งเกิดมาเป็นคนก็ดี เป็นสัตว์ก็ดี เป็นเปรตวิสัย สัมภเวสีในที่ใด หรือเป็นโรคภัยใดๆก็ดี  ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า

ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วย เมื่อมารับเอาแล้ว  ขอให้อนุโมทนาร่วมกัน และขอให้มีความสุขสมบรูณ์ด้วยกันทุกฝ่าย  กรรมอันใดที่ล่วงเกินกันไว้ในอดีตชาติหรือปัจจุบันก็ตาม ขอได้โปรดอโหสิกรรมต่อกัน  ขอให้ยุติสิ้นชาติขาดกันแต่เพียงเท่านี้

ด้วยกุศลที่ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล)………………. ได้กระทำแล้วในครั้งนี้ ขอให้นายหนังสือทั้ง ๓๒ องค์ จงจดเอาลาย หมายเอาชื่อ ของข้าพเจ้าไว้ ในสุวรรณบัตรเงิน สุวรรณบัตรทองคำ อย่าได้ผิด อย่าได้พลาด อย่าได้สูญหาย

ฉายะ อิวะ  ขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้กระทำในครั้งนี้ตามติดข้าพเจ้าไปในทุกสถาน ทุกภพ ทุกชาติ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบจนถึงซึ่งพระนิพพาน

ขอชีวิตข้าพเจ้า จงประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง มั่งมี มั่งคั่ง อย่างมั่นคงดำรงตนในทางที่เหมาะที่ควรไปตลอดอายุขัย

ด้วยคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้  ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล)…………..ขอให้พระแม่ธรณี  โลกทั้ง ๓ และในทุกๆ  มิติของจักรวาล โปรดรับรู้ รับทราบ ไว้ด้วยเทอญฯ

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: