คำขอขมากรรมบทใหญ่

gaia mother earth

ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอนอบน้อม ในองค์พระพุทธเจ้า ทุกๆ  พระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ ชั้นฟ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ทุกๆ ชั้นดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ในทุกภูมิชั้น  ของเมืองบาดาล ทรงโปรดเป็นประธาน  ในการประกาศสละ  ประกาศถอน ประกาศขอขมากรรม ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ในวันนี้ ณ สถานที่แห่งนี้  ด้วยเถิด

ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน ขอขมาต่อกรรมทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ได้หลงตั้งเอา หลงปรารถนาเอา หลงยึด  หลงติด หลงนับถือ  หลงศรัทธา หลงรู้ หลงวน  หลงเวียน  ในภพ  ในภูมิ  แห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่มีมา  ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัปทุกกัลป์ ในทุกๆ พุทธันดร ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศขอขมากรรม  ให้เป็นอโหสิกรรมต่อกัน  เป็นกรรมที่ไม่มีผลต่อกันอีกต่อไป  ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตื่นรู้ เบิกบาน ในทางที่ถูกที่ควร เหมาะสมกับวิถีแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ ประกาศถอน ขอขมาต่อกรรมทั้งหลาย ในความหลงในธาตุขันธ์แห่งจิตวิญญาณ ในความยึดมั่นถือมั่นในการรู้ทั้งหลาย ในฑิฐิมานะทั้งหลายที่มีในตน ในความคิดความเห็นในความหมายทั้งหลายไม่ว่าจะถูกหรือจะผิด  จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ดี  ในความยึดมั่นในสัญญาทั้งเก่าและใหม่ทั้งหลายที่มีมา  ในความยึดติดในเวทนาทั้งหลาย ในทุกๆ  รูปแบบ ในความหลงยึด ในรูปกายทั้งหลาย  ทั้งในรูปหยาบก็ดี ทั้งในรูปละเอียดก็ดี  อันเป็นกรรมทั้งหลายในคตินิยม ตามโลกตามสังคมในยุคปัจจุบัน หรือตามความปรารถนาแห่งตน ที่เห็นว่าดีเห็นว่าควร ไม่ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ดี  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศขอขมากรรมเหล่านั้น  ให้เป็นอโหสิกรรมต่อกัน  เป็นกรรมที่ไม่มีผลต่อกันอีกต่อไป  ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้เจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรม ในทางที่เหมาะสมกับวิถีแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ  ประกาศถอน ขอประกาศขอขมากรรม  ในการหลงยึดในอคติทั้งหลาย ในความพยาบาทอาฆาตทั้งหลาย ในการจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในการสาปแช่งทั้งหลาย ในคำสรรเสริญเยินยอทั้งหลาย ในคำติฉินนินทา ตามที่ตนคิดเห็นไปเองทั้งหลาย  ในคำว่ากล่าวตักเตือน  ในคำสั่งสอนทั้งหลาย  ทั้งที่มีเจตนาก็ดี  ที่ไม่มีเจตนาก็ดี  ทั้งที่ร่วมกันกระทำเป็นหมู่คณะก็ดี  หรือกระทำเพียงคนเดียวก็ดี ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศขอขมาในกรรมเหล่านั้น  ให้เป็นอโหสิกรรมต่อกัน  เป็นกรรมที่ไม่มีผลต่อกันอีกต่อไป  ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้รอบคอบในความคิด  รอบคอบในการพูด  และรอบคอบในการกระทำ  นำพาตนเองและหมู่เหล่าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยธรรม

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศขอขมาต่อกรรม ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้หลงตั้งเอา ในความพึงพอใจทั้งหลาย  ในกามราคะทั้งหลาย ในรูปทั้งหลาย ในเสียงทั้งหลาย ในกลิ่นทั้งหลาย ในรสทั้งหลาย ในสัมผัสทั้งหลาย ในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง อันน่าพึงพอใจทั้งหลายนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศขอขมาในกรรมเหล่านั้น  ให้เป็นอโหสิกรรมต่อกัน  เป็นกรรมที่ไม่มีผลต่อกันอีกต่อไป  ขอให้ข้าพเจ้ารู้เท่าทันในกิเลสทั้งหลาย และดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาที่สมบรูณ์ยิ่งในธรรม

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ  ประกาศถอน  ประกาศขอขมาต่อกรรม ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้หลงตั้งเอา การหลงปรารถนาเอา หลงยึดติดในโลกธาตุทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ในบุคคลทั้งหลาย ในสังคมทั้งหลาย  ในสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกๆ  มิติของจักรวาล  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศขอขมาในกรรมเหล่านั้น  ให้เป็นอโหสิกรรมต่อกัน  เป็นกรรมที่ไม่มีผลต่อกันอีกต่อไป ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่เย็นเป็นสุขในทุกๆ  สถาน

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศขอขมาต่อกรรมทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้หลงตั้งเอา  หลงยึดติดเอา  หลงปรารถนาเอา  ในการเป็นการอยู่ทั้งหลาย ในรูปแบบแห่งการใช้ชีวิตทั้งหลาย ทั้งที่ดีก็ดี  ทั้งที่ไม่ดีก็ดี  ทั้งที่เจตนาก็ดี  ทั้งที่ไม่เจตนาก็ดี  ทั้งที่เหมาะสมก็ดี ไม่เหมาะสมก็ดี ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศขอขมาในกรรมเหล่านั้น  ให้เป็นอโหสิกรรมต่อกัน  เป็นกรรมที่ไม่มีผลต่อกันอีกต่อไป  ขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้สมบรูณ์พร้อมในการดำเนินชีวิตทุกประการ มีเงินมีทองมากมายมหาศาล มีความพร้อมทุกทางในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีในเวลาที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ  ประกาศถอน ประกาศขอขมากรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ได้หลงตั้งเอา หลงปรารถนาเอา หลงยึดติด หลงคิดเอาในสามีทั้งหลาย ในภรรยาทั้งหลาย ในบุตรธิดาทั้งหลาย ในพี่น้องทั้งหลาย  ในญาติทั้งหลาย  ในกัลยาณมิตรทั้งหลาย ในหมู่เพื่อนทั้งหลาย  ในหมู่บริวารทั้งหลาย ในกลุ่มศัตรูทั้งหลาย  ทั้งที่เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี  ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศขอขมาในกรรมเหล่านั้น  ให้เป็นอโหสิกรรมต่อกัน  เป็นกรรมที่ไม่มีผลต่อกันอีกต่อไป  ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้อยู่ในที่อันเจริญ  ปลอดภัยดี ในทุกที่ ทุกสถานที่ ที่เหยียบย่างไป

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศขอขมาต่อกรรม ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายหลงตั้งเอา หลงปรารถนาเอา ทั้งหมดทั้งสิ้น ที่ทำให้ล่าช้าต่อพระสัจธรรม  มุ่งมาศปรารถนาเอาในวาสนาบารมีทั้งหลาย  จนกลายเป็นกรรมกิเลส ซ้อนในวาสนา ซ้อนในบารมี ซ้อนในบุญทั้งหลาย อันเป็นเหตุทำให้ห่างไกลจากวิถีแห่งตนที่จะหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศขอขมาในกรรมเหล่านั้น  ให้เป็นอโหสิกรรมต่อกัน  เป็นกรรมที่ไม่มีผลต่อกันอีกต่อไป  ขอข้าพเจ้าจงพบวิถีที่เหมาะสมแห่งตนโดยเร็วพลัน และสามารถปฏิบัติได้อย่างก้าวหน้าในทิศทางที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศขอขมาต่อกรรม ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มุ่งหวังตั้งเอา ที่เคยมีมาทั้งหมดทั้งสิ้น ในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย  ในองค์มหาบารมีทั้งหลาย ในเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์ศิทธิ์ทั้งหลาย  ในคุณบิดามารดา ในคุณคุรุครูบาอาจารย์  จนกลายเป็นความหลงยึดติดทั้งหมดทั้งสิ้น และทำให้ก่อเกิดกรรม กับองค์คุณทั้งหลายทั้งปวงนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศขอขมากรรม ไม่ว่าจะทางโลกก็ตาม ทางธรรมก็ตาม ทั้งหมดทั้งสิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกรรมกิเลสซ้อนธรรม ซ้อนไปในโลกียะวิสัยทั้งหลาย  ขอประกาศสละ  ประกาศถอน ขอขมาต่อกรรมในความปรารถนา  การหลงตั้งเอามาทั้งหมดทั้งสิ้น ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปในทุกสิ่งทุกอย่าง อโหสิ  อโหสิ  อโหสิ

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: