หินสีเขียวแทนการงอกงามออกจากเมล็ดของพืช เป็นพลังแห่งการเติบโต ก้าวหน้า ความกล้าหาญที่จะก้าวหน้านี้ทำให้ทุกสิ่งรอบข้างเกิดความพอดี มีความง่ายดายในการดำเนินชีวิตในก้าวต่อๆ ไป

The Greeks named this stone “golden bloom” due to the golden drops that seem to be contained in the stone. It was a valuable and much sought-after stone in the Middle Ages. Being a magic stone it was recharged in the open at half moon in order to ensure good health and a happy marriage. […]

Read more click : via The Courage Stone: Chrysoprase — Good Witches Homestead

Share good thing with:

olandiary

ชีวิตคือความหลากหลายในทุกมิติที่ลงตัว

Leave a Reply

%d bloggers like this: