พระสหัสสหัตถสหัสสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พระสหัสสหัตถสหัสสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์  ปางนี้เป็นรูปที่มีพระหัตถ์ถึง 1000 หัตถ์  และใจกลางพระหัตถ์มีพระเนตรประดิษฐานอยู่ทุกๆ  พระหัตถ์  หมายความว่า  พระหัตถ์อันมากมาย  เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสามารถที่จะช่วยเหลือปลดเปลื้องทุกข์แก่สรรพสัตว์ได้  ส่วนพระเนตรก็เป็นสิ่งแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีปัญญารอบรู้อย่างหาขอบเขตที่สุดมิได้  โดยมีพระเนตรถึง 1000 เนตร คอยสอดส่องดูแลความทุกข์สุขของปวงสรรพสัตว์

พระโพธิสัตว์

พระองค์ทรงประทานมนต์มีชื่อเรียกกันติดปากว่า  “พระมหากรุณาธารณีอันศักดิ์สิทธิ์”  เพื่อภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระองค์  ตามสหัสสหัตถสหัสสเนตรอวโลกิเตศวร  มหาประภาสมบูรณ์อภัยมหากรุณาธารณีสูตรอ้างว่า

“ดังได้สดับมาดังนี้ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับบนโปตละบรรพต  ในประสาทของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ท่ามกลางมณฑลลงกตประทับสิงหนาทอาสน์อันผุดผ่องหมดจดอุดมด้วยมณีจินดาอันหาประมาณมิได้  ตบแต่งขึ้นด้วนฉัตรธงล้วนแต่ประกอบขึ้นด้วยรัตนะ สมัยนั้นพระตถาคตประทับอยู่เพื่อจะตรัสพระธารณี เวลานั้นแลมีพระโพธิสัตว์จำนวนเอนกอนันต์  ฯลฯ  ได้มาประชุมพร้อมกันท่ามกลางนั้นแล
พระอวโลกิเตศวรทรงแสดงระหัสอภิญญามหาเดชา  สอดส่องทั่วมหาโลกานุโลก  สหัสสตรีโลกธาตุล้วนเป็นรัศมีสีทองโชคติช่วง  ซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่กาลก่อน”

เหล่าพระโพธิสัตว์จึงทูลถามพระพุทธองค์ว่า  “เป็นฤทธาของท่านผู้ใดหนอ”

พระผู้มีพระภาคทรงตรัสกับพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ ฯลฯ ว่า

“ดูก่อนกุลบุตรในที่ประชุมนี้มีพระโพธิสัตว์มหาสัตว์พระองค์หนึ่งชื่อว่า  พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เป็นผู้ทรงพระเมตตากรุณาโปรดสรรพสัตว์นับด้วยอสงขัยอันประมาณมิได้  มีความแก่กล้าช่ำชองพระธารณีเพื่อยังสรรพสัตว์ให้บรรลุบรมสุข  ได้แสดงมหิทธาฤทธิ์  ประภาโอฬาร”

เมื่อพระองค์ทรงตรัส ในขณะนั้นแล  พระอวโลกิเตศวรได้ลุกขึ้นจากที่ประทับเขื้องซ้าย  พนมอัญชลีมาทางพระผู้มีพระภาคตรัสว่า

“ข้าแต่พระสุคต ข้าพระพุทธเจ้ามีพระธารณีที่จะยังสัตว์ให้บรรลุถึงความสุข  ความสบาย  ซึ่งข้าพระองค์ได้รับประทานจากพระตถาคตทรงพระนามว่า  โชยกวงวังแจ๋จู๋ยู่ไล้  พระองค์ทรงสังเวชสรรพสัตว์   จึงได้ตรัสประทานพระมหากรุณาธารณีแก่ข้าพระพุทธเจ้า  สมัยนั้นแล   ข้าพระองค์บรรลุปฐมภูมิ  เมื่อได้สดับฟังพระมหากรุณาธารณีก็ได้สำเร็จอัฏฐภูมิ

จึงได้ตั้งปณิธานว่า

หากข้าพระพุทธเจ้าสามารถที่จะทำให้สัตว์โลกบรรลุถึงประโยชน์อันเป็นสุขก็ขอให้บังเกิดเป็นสหัสสหัตถสหัสสเนตรในบัดดล” เมื่อกล่าวจบก็บังเกิดเป็นสหัสสหัตถสหัสสเนตร มีรัศมีสอดส่องทั่วตรีสหัสสโลกธาตุ

บางพระสูตรได้ระบุว่าพระองค์สามารถที่จะเนรมิตพระเศียร  พระเนตรพระหัตถ์ของพระองค์ตั้งแต่  1 ถึง  84000 เนื่องด้วยพระองค์ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั่นเอง

-ongart mingman- 

Leave a Reply

%d bloggers like this: