modern-art-prints

ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 6

ผู้มีหน้าที่ย่อมต้องกลับมาทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์

เปิดแล้ว !!! ให้ประชาชนทั่วไปร่วมสักการะพระราหูที่งดงามยิ่ง ณ บ.ปราบขยะรีไซเคิล อ.ลาดหลุมแก้ว

ด้วยศรัทธาในพระราหู จึงให้ประชาชนทั่วไปได้ขอพระเพื่อความรุ่งเรืองในกิจการต่างๆ มีชีวิตที่ดีงามผ่านภาวะเศรษฐกิจยามนี้ไปได้ด้วยดี