ในยุคที่กรรมสร้างง่าย..ราวกระพริบตา

การดึงดูดของพลังงานในภาวะ สังคม on line เรื่องนี้เป็นปัญหาสำหรับผู้คนยุคใหม่ที่เต็ม

ไปด้วยข้อมูลข่าวสารและความทันสมัยของเทคโนโลยี
บทความบางบทความ ที่ผู้เขียนสะท้อนออกมาก็จะเป็นแรงกระตุ้นต่อ พลังงานเป็นการส่งผ่าน(กรรม) ออนไลน์ไปยังพื้นที่ว่างที่มีผู้คนพร้อมรับรู้และเกิดกรรมร่วมกัน
บางข้อความ ส่งออกด้วยจิตที่ระบายกรรม

ก็ส่งผ่านกรรมนั้นๆ ไปสู่ อีกหลายๆ จิตที่ถูกดึงดูดในเข้ามาอ่าน มาแสดงความคิดเห็น มาแสดงตัวตน มาแสดงอารมณ์ บนความไม่รู้ของตนเอง
กระแส ที่อื้ออวลก็จะเกิดขึ้น และย้อนเชื่อมโยงมาหาผู้ส่งเองด้วยเช่นเดียวกัน
โลกแห่งพลังที่เข้าใจได้นี้ การสร้างกรรมทำได้ง่าย เพียงแค่มโนกรรม ก็ส่งผลได้แล้ว
ดังนั้น  ผู้ท่องโลกข้อมูล

ต้องรู้จัก ระงับ และ คลี่คลาย

กับการรับรู้ อย่าตั้งเอา กับ ข้อมูล

หรือ อะไร เยอะๆ เพื่อที่จะได้ ไม่วนไปกับกระแสกรรมยุคใหม่
และหากบทความใด ที่เป็นไปด้วยความสว่างไสว

คลี่คลายให้กับดวงจิต ให้การดับการคลาย
นั่นก็คือ การใช้อนุภาพโปรดสัตว์ ผ่านรูปแบบสื่อต่างๆ ในการโปรดย่อมมีความหลากหลาย ถ้ารู้จักใช้ด้วยความพอดี

ให้ก่อเกิดคุณ ให้คลี่คลายสว่างไสวได้ด้วยเช่นกัน
Cr. Ongart Mingman

Leave a Reply

%d bloggers like this: