คาถาบูชาพระราหู

คาถาบูชาพระราหู

นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  ๓  จบ

เอกะจักขุ  นาฬิเกลา  สุริยะประภา  ราหูคาหา  สัตตะ  ระตะนะ  สัมปันโน  มณีโชติ  ระโสยะถา  สุวัณณะ  รัชชะตะ  สะมิทธา  อะหังวันทามิ  เมสะทาฯ

เอกะจักขุ  นาฬิเกลา  จันทะระประภา  ราหูคาหา  สัตตะ  ระตะนะ  สัมปันโน  มณีโชติ  ระโสยะถา  สุวัณณะ  รัชชะตะ  สะมิทธา  อะหังวันทามิ  เมสะทาฯ

maxresdefault

คำอธิษฐานขอพรจากพระราหู

ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ข้าฯ แต่พระอสุรินทะระราหู ได้โปรดประทานพรอันเป็นมงคลแก่ข้าฯ ด้วยเถิด ข้าพเจ้า ชื่อ……………นามสกุล……………. ขอความอุดมสมบรูณ์อันดี มั่งมี มั่งคั่ง อย่างมั่นคง จงบังเกิดมีในชีวิตของข้าพเจ้าทุกประการ ให้ได้รับความเมตตาจากสรรพจิตในทุกมิติจักรวาล ทุกมณฑลจักรวาล  หากข้าพเจ้าทำการอันใดที่ประกอบด้วยคุณแล้ว  จงสำเร็จได้ด้วยความง่ายดายและรวดเร็วเสมอ  ให้ข้าพเจ้าจงมีความพร้อมในการประกอบกรรมดีในทุกๆ ทาง ทำสิ่งดีงามอันเป็นกุศลได้สรรสร้างสิ่งดีๆ สร้างเหตุดีๆ  ในการดำเนินชีวิต หากจะมีเหตุขัดข้อง หรืออุปัตทวอันตรายใดๆ ที่จะบังเกิดมีกับข้าพเจ้าขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกประการ  ในทุกสถานที่ ในทุกกาล  ที่ข้าพเจ้าได้เหยียบย่างเดินทางไปด้วยเถิด

พราหมณ์เมศ
อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ

Leave a Reply

%d bloggers like this: