Ngagpa Thailand Club

  • ถ้าช่วยไปแล้วมันเนรคุณยังจะช่วยมั้ย

    มันมีมนุษย์ที่ดูเหมือนจะไม่เนรคุณอยู่จริงหรือ อาการแบบไหนที่เรียกได้ว่าเนรคุณ หรือ กตัญญู การช่วยมันเป็นเรื่องของใคร การทวงบุญคุณมันอยู่ในสิ่งที่จำเป็นต้องทำหรือไม่ แล้วอะไรที่เรียกว่าเหมาะสมกับที่จะอยู่ร่วมโลกกับคนหมู่มากเหล่านั้น โลกจัดสรรให้เรามาเจอทุกอย่างเพื่อให้เรารู้ว่าในใจเรายังคงติดค้างตรงไหนมีอะไรยังไงในทุกซอกมุม ในทุกๆ คนที่เจอ ในทุกกรณีทที่พบ คือ การเติบโตและเรียนรู้ในตัวเอง คนที่จะมีโอกาสในการเติบโต ตื่นรู้ได้ คือ คนที่มองเห็นภายในของตนเอง เข้าใจภายใน รู้จักความจริงแท้ในกายในใจตนเองแบบไม่เสแสร้ง เพราะคนส่วนมากแม้แต่กับตัวเองก็ยังตอแหลเลย ไม่สามารถรับได้ในสิ่งที่ตัวเองเป็น มันต้องหัดเลิกโกหกตัวเองก่อน ถึงจะค่อยๆ พัฒนาได้ ตัวอย่างเช่น บางคนเกิดมาเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรง ตั้งแต่แรกกำเนิดแต่กลับถูกปล่อยผ่านมาเรื่อยๆ ตามวิถีของกรรม เพื่อทำให้มันเกิดอาการกรรมที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบตัวเองเรื่อยมา โทษแต่ว่าคนนั้นต้องให้ คนนี้ต้องจัดการ ลืมไปว่าตัวเองเอาแต่รับ สร้างวิธีการต่างๆ อย่างแยบยลเพื่อให้คนต่างๆ อยู่รอบตัว ชอบตัวเอง นินทาใส่ความ ยุแยงตีกัน เพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์จากคนเหล่านั้น ไม่รู้เท่าทันสันดานตัวเอง ว่าเห็นแก่ตัวแค่ไหน ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองล้วนๆ ที่ทำอะไรลงไปล้วนสร้างมวลกรรมใหม่เพิ่มอย่างไม่มีสิ้นสุด ตราบเท่าที่ยังเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ตราบนั้นก็ไม่มีวันสิ้นมวลกรรมเป็นแน่แท้ คนที่รู้เท่าทันคนแบบนี้ก็แค่ปล่อยผ่าน ดูอาการทางใจของตนเอง บางครั้งมันค้างอยู่ในใจในหัวเรา ก็ดูไปเรื่อยๆ อย่าไปทำอะไร ไม่ต้องแทรกแซง เมื่อตัวกรรมยังอยู่มันจะมีแรงสะเทือนอยู่เสมอ ถ้าเราแทรกแซงมันจะยิ่งแทงเราให้เห็นว่า เฮ้ย..มันไม่ใช่วิธีการจัดการที่ดีนะ หากยังมีกรรมต้องร่วมงาน…

  • พิธีถวายพุทธบูชา”ก่งฮุก”ของพุทธสถาน นิกายมหายาน “วัดมังกรกมลาวาส(เล่งเนยยี่)”

    พิธีถวายพุทธบูชา (ก่งฮุก) พิธีการนี้เป็นการถวายบูชาแด่พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยการถวายบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา โดยการถวายอามิสทั้ง 6 (หลักก่ง) ได้แก่ ธูปหอม ดอกไม้ ประธีป น้ำ ผลไม้และดนตรี เป็นต้น ส่วนการปฏิบัติบูชาได้แก่ การตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ ทั่วสิบทิศในสากลโลกธาตุ และการสวดหรือการฟังพระพุทธมนต์ ตลอดจนการร่วมอนุโมทนาบุญกุศลและแผ่บุญกุศลให้สรรพสัตว์ทุกภพภูมิอย่างอัปปมัญญา คือ ไม่มีจำกัดไม่มีประมาณ ไม่เจาะจงในผู้ผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเว้นในผู้ใดเช่นกัน พิธีนี้แบ่งออกเป็นสามส่วนตามความหมายในการประกอบพิธี ส่วนที่ 1 การสวดพระพุทธมนต์สรรเสริญและอัญเชิญพระพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลโลกผ่านกาย วาจา ใจด้วยควันธูปหอม บทสวดและจิตน้อมระลึกถึงให้ปรากฎ ณ มณฑลพิธี รวมถึงการสวดธารณีเพื่อการสวดชัยมงคลคาถา และสวดปณิธานหลักในการดำรงตน จรรยาจิตของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์และหลักปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรแห่งปรัญชาว่าด้วยการเข้าถึงพระนิพพานโดยปัญญาและบารมี ตลอดจนการอ่านฎีกาคำขอพรและรายนามเจ้าภาพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธี ส่วนที่ 2 การสวดถวายพุทธบูชา คือ การถวายอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา โดยระหว่างช่วงพิธีกรรมประธานฝ่ายฆราวาสจะเป็นตัวแทนผู้ยกถวายเครื่องบูชา ส่วนที่ 3 การสวดแผ่เมตตาให้เหล่าสรรพสัตว์ทั้ง 6 ภพภูมิ โดยพระภิกษุตัวแทนจะทำการแบ่งข้าวซึ่งได้ถวายพุทธบูชาแล้วแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้ง 6…

Join the Community

We’re thrilled to have you here! Now, if you don’t want to miss an article or an episode, you can subscribe to our newsletter.

%d bloggers like this: